Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

20 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุสำหรับการจ้างทำที่ทำความสะอาดมือสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19

15 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ

14 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศูนย์บริการร่วมอำเภอแม่สาย

14 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด

13 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

10 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของอาสาสมัครแรงงาน

8 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

31 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

31 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

31 มีนาคม 2563
TOP