Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

28 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

27 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

22 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์(ถุงผ้า) ตามโครงการ ป้องกัน ใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเหมาติดตั้งไฟโรงจอดรถ และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

10 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์( สเปรย์แอลกอฮอล์)ตามโครงการป้องกัน การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6 กันยายน 2564
TOP