Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 256325 สิงหาคม 2563

ประกาศจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 เมษายน 256316 เมษายน 2563
TOP