Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม

วิทยากรค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ...

สรจ.เชียงราย ร่วมออกบู๊ทกิจกรรม สาธิตอาชีพ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ปี 2562-2564 ...

ให้ความรู้มาตรา40 แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอาชีพ ...

TOP