Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม

กระทรวงแรงงานเชียงราย เปิดศูนย์บริการขึ้นทะเบียนต่างด้าว ...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2560 ...

อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ...

TOP