Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameที่อยู่ ตม.เกาหลีใต้

ขนาด : 13.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-09 04:40:43+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 10)

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-01-08 03:25:05+07

pll_file_nameใบมอบอำนาจรับตั๋วแลกเงินคืนภาษีใต้หวัน

ขนาด : 1113.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:35:22+07

pll_file_nameคู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2559

ขนาด : 6610.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:34:20+07

pll_file_nameแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

ขนาด : 88.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:33:40+07

pll_file_nameแบบฟอร์มคำร้องทุกข์ของคนหางาน

ขนาด : 63.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:32:57+07

pll_file_nameแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอรับเงินสะสมประเภทบำเหน็จสาธารณรัฐเกาหลี

ขนาด : 211.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:32:15+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) แบบไม่มีบัตร

ขนาด : 62.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:30:42+07

pll_file_nameแบบป้ายโครงการจ้างงานเร่งด่วน

ขนาด : 2049.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:29:48+07

pll_file_nameแนวปฏิบัติและแบบเสนอโครงการจ้างงานเร่งด่วน ปี 2553

ขนาด : 38.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:28:28+07
TOP