Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

INFO ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์แรงงานต่างด้าว บนเว็บไซต์กรมการจัดหางาน e-workpermit

pll_content_description

ลิงค์เว็บไซต์  https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php

TOP