Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอใกล้เคียงที่ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

pll_content_description

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอใกล้เคียงที่ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายจะไปให้บริการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณวีปาร์คพลาซ่า (ติดเทศบาลเวียงพางคำ) เลขที่ 998/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร.053-162723
TOP