Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สัมมนาสะท้อนปัญหาสิทธิแรงงานแนวทางช่วยเหลือ และสร้างการรับรู้พระราชกำหนด ให้กับภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย

pll_content_description

     สำ​นักงาน​แรงงาน​จังหวัด​เชียงราย​ ร่วมกับหน่วยงานภาคประชาชน​ จัดอบรมสัมมนาสะท้อนปัญหาสิทธิแรงงานแนวทางช่วยเหลือ และสร้างการรับรู้พระราชกำหนด ให้กับภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อำนวยบริหาร มูลนิธิ​ The freedom story กล่าวรายงาน และนายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ​ ในการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นหารือ และเสวนาการแก้ปัญหาสถานการณ์แรงงานข้ามชาติและกฎหมายนโนบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ในการ บริหารจัดหาแรงงานข้ามชาติ และปัญหาสิทธิแรงงาน ของจังหวัดเชียงรายต่อไป

TOP