Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สรจ.เชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร

pll_content_description

                 วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น เชียงราย (ถนนสนามบินนานาชาติ  แม่ฟ้าหลวงเชียงราย) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  กลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครแรงงาน และแรงงานนอกระบบ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายขจร  วงศ์สวยแรงงานจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้

                    ในการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ” ของกระทรวงแรงงาน “การปลูก/การผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย “การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP ของแรงงานนอกระบบ” โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และหัวข้อ “การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของกลุ่มแรงงานนอกระบบ” จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดเชียงราย  การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การจ้างงาน การรับงานไปทำที่บ้านของกลุ่มแรงงานนอกระบบ” โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 20 เชียงราย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย รวมถึงในงานยังได้ มีการจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มต่างๆของแรงงานนอกระบบ ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมและสร้างตลาดในเครือข่ายแรงงานนอกระบบอีกด้วย

TOP