Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สรจ.ชร จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ สร้างความรับรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ ปีพ.ศ.2564

pll_content_description

TOP