Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายสุวรรณ์ ดวงตา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย กิจกรรม การจ้างงานเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน ฯ

pll_content_description

        จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวรรณ์ ดวงตา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย กิจกรรม การจ้างงานเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการจ้างแรงงานในการขุดลอกคลองเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ หมู่ที่ 4 บ้านสันกอเหียง ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการดังกล่าวรวม 60 คน งบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ในการนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้พูดคุย และรับฟัง ปัญหาในพื้นที่ จากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ ประชาชนตามนโยบาย ของกระทรวงแรงงาน ต่อไป

 

TOP