Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการเปิดธครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปี 2565 โดยมี สรจ.ชร เข้าร่วมโครงการฯ

pll_content_description

TOP