Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยมี สรจ.ชร เข้าร่วมประชุม

pll_content_description

TOP