Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

pll_content_description

           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จนท.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดเชียงราย และ จนท.จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงราย(กอ.รมน.ชร.)ร่วมจัด ชุดตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงรายออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ประเภทที่พักโรงแรม ก่อสร้างและร้านอาหารคาราโอเกะ จำนวน 13 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 81 คน แรงงานไทย 59 คน แรงงานสัญชาติ เมียนม่า จำนวน 20 คน และแรงงานคนพื้น ที่สูง จำนวน 1 คน ผลไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

TOP