Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

โครงสร้างหน่วยงาน

 • -Null-

  -Null-

  แรงงานจังหวัดเชียงราย
  • นายรัฐพงษ์ เวียงคำ

   นายรัฐพงษ์ เวียงคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายเดชา ณ ลำปาง

    นายเดชา ณ ลำปาง

    นักวิเคราะห์สถาการณ์ด้านแรงงาน
   • นายสุรพจน์ โพธิ์สันติ

    นายสุรพจน์ โพธิ์สันติ

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวณชพัฒน์ ไชยภาพ

   นางสาวณชพัฒน์ ไชยภาพ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวอัจฉราพร คิดดี

   นางสาวอัจฉราพร คิดดี

   นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
  • นางกัลยาณ ทะชัยวงษ์

   นางกัลยาณ ทะชัยวงษ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายรุ่งโรจน์ เกษมเนตร

    นายรุ่งโรจน์ เกษมเนตร

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    • นายสิริชัย ปานสำรี

     นายสิริชัย ปานสำรี

     พนักงานขับรถยนต์
   • นางศรินยา สุริยะคำ

    นางศรินยา สุริยะคำ

    พนักงานธุรการ ส.4
TOP