Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายขจร วงศ์สวย

  นายขจร วงศ์สวย

  แรงงานจังหวัดเชียงราย
  • นายณัฐพงษ์ เวียงคำ

   นายณัฐพงษ์ เวียงคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวณชพัฒน์ ไชยภาพ

    นางสาวณชพัฒน์ ไชยภาพ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายสัจจา สันต๊ะวงค์

     นายสัจจา สันต๊ะวงค์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
   • นายเดชณรงค์ มูลพร้อม

    นายเดชณรงค์ มูลพร้อม

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายสุรพจน์ โพธิ์สันติ

     นายสุรพจน์ โพธิ์สันติ

     นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวอัจฉราพร คิดดี

    นางสาวอัจฉราพร คิดดี

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
  • นางกัลยาณี ทะชัยวงษ์

   นางกัลยาณี ทะชัยวงษ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายรุ่งโรจน์ เกษมเนตร

    นายรุ่งโรจน์ เกษมเนตร

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    • นายศิริชัย ปานสำรี

     นายศิริชัย ปานสำรี

     พนักงานขับรถยนต์
     • นางสาวจิณณ์จุฑามาศ สุริยะคำ

      นางสาวจิณณ์จุฑามาศ สุริยะคำ

      นักวิชาการแรงงาน
   • นางศรินยา สุริยะคำ

    นางศรินยา สุริยะคำ

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายนครินทร์ ณรงค์

     นายนครินทร์ ณรงค์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายธนกร โวหาร

      นายธนกร โวหาร

      นักวิชาการแรงงาน
   • นายเดชา ณ ลำปาง

    นายเดชา ณ ลำปาง

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวศิริมาสต์ ไชยวุฒิ

     นางสาวศิริมาสต์ ไชยวุฒิ

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายธนกฤต กิริยา

      นายธนกฤต กิริยา

      นักวิชาการแรงงาน
TOP