Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สรจ.ชร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงรายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ

pll_content_description

TOP