Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สรจ.ชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร ในหัวข้อ”หลักธรรมของพระราาชาสู่การครองตนของข้าแผ่นดิน” ผ่านระบบ ZOOM

pll_content_description

TOP