Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สจร.ชร เข้าร่วมการประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 ต.ค. 64)

pll_content_description

TOP