Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี สรจ.ชร เข้าร่วมประชุม

pll_content_description

TOP