Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ชียงราย แพร่ พะเยา น่าน จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติเสริมสร้างศักยภาพเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการจัดการอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย,สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ,สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ,สำนักงานแรงงานน่าน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเชียงราย แพร่ พะเยา น่าน
ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติเสริมสร้างศักยภาพเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการจัดการอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์2564 ณ โรงแรมน้ำโขง ริเวอร์ไซด์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดประธานในการสัมมนา ดังกล่าว
TOP