Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

แรงงานนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ ปี 2551 – 2552

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 23 ก.ค. 2553
TOP