Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอแม่สายชั้นล่าง
เลขที่ 100 หมู่ 10 ต.เวียงพานคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5373-3770

 

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอแม่สายชั้นล่าง
เลขที่ 100 หมู่ 10 ต.เวียงพานคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5373-3770

 

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  2. เพื่อให้ข้อมูล / ข่าวสาร เบื้องต้นแก่ประชาชน / ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชนในพื้นที่และมีผลสัมฤธิ์ผลตาม พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


การบริการให้ข้อมูล / ข่าวสาร 
  –
สอบถามตำแหน่งงานว่าง / หาคนงาน

  – การไปทำงานต่างประเทศ
  – แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
  – แนะแนวทางการประกอบอาชีพ
  – รับงานไปทำที่บ้าน
  – ให้การคุ้มครองแรงงานและการใช้แรงงานหญิง – เด็ก
  – การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน
  – การคุ้มครองแรงงานในงานการเกษตรกรรม 
  – มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
  – กฎหมายเงินทดแทน
  – กฎหมายประกันสังคม
  – ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  – พ.ร.บ.
  – สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
  – โครงการพิเศษฯ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วน บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.1-01)
  – การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.6-15)
  – บริการรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  – บริการรับแบบแจ้งผู้ประกันตนกลับเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)

  – บริการรับแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
  – การแจ้งเปลี่ยนแปงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
  – การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
  – การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
  – การขอรับเงินทดแทนงจากกองทุนเงินทดแทน

  – การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการบริการงาน ประกันสังคมและบริการทางการอพทย์


ให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ
  – บริการรับเรื่องร้องเรียนการจ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย
  – บริการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีคนหางานถูกหลอก
  – บริการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนการคุ้มครองแรงงาน
  – บริการรับคำร้องให้ตรวจแรงงาน ณ สถานประกอบกิจการ 
  – บริการรับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก
  – บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  – บริการรับแจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  – บริการรับแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (ปจ.ว)
 

  – บริการรับแจ้งการแต่งตั้งคณธกรรมการสวัสดิการ
  – บริการรับสมัครยกระดับฝีมือแรงงาน
  – บริการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  – บริการรับเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
  – บริการรับคำเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ

การให้บริการเบ็ดเสร็จ
 
– บริการรับลงทะเบียนประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
  – บริการจัดหางานในประเทศ

     – บริการรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง

     – บริการรับสมัครงาน
     – บริการให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน

  – ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ

TOP