Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ภารกิจ และ อํานาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค  รวมทั้งดําเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทํา  และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกํากับดูแล ติดตาม  และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวง ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ดําเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4.  ประสานการดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน  เพื่อนําบริการ ด้านแรงงาน

        5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

TOP