การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย