ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปูพื้นกระเบื้อง กิจกรรมสาธาณประโยชน์ โครงการอบรมเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้โครงการสังคม