กิจกรรมส่งเสริม และสร้างความปองดองสมานฉันท์ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย

 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริม และสร้างความปองดองสมานฉันท์ ภายใต้โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครื่อข่าย อาสาสมัครแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และประชาชนในพื้นที่ โดยผ่ากลไกประชารัฐ ณ หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลป่าหุง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดงานพร้อมนี้ยังมีีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรสาธารณประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ภายใต้โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงราย (ทาสีกำแพงวัด) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน