สรจ.ชร เตรียมความพร้อมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับพื้นที่

                    วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสันติชัย เรืองนภารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปประชุมเพื่อติดตามงานยาเสพติดของอาสาสมัครแรงงานอำเภอแม่สรวย ณ ร้านกาแฟดอยหลวง ต. แม่พริก อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย และดูการเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับพื้นที่โดยนายสุรพิชญ์ จินา อาสาสมัครตำบลป่าแดด อ.แม่สรวยร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อร่วมเสนอผลงาน การฝึกอาชีพช่างปูกระเบื้องให้หมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ จากสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 

          และเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ดำเนินการตามนโยบายกรมพัฒนาชุมชนในการเสนอประเมินขอรับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ที่อำเภอแม่สรวยเสนอสำนักงาน ก.พ.ร ประเมินในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย