ประกาศการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สนง.แรงงานจังหวัดเชียงราย