ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ นำร่องในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

         สรจ.ชร นำโดยนางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สสส. ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.ชร และแกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดประชุมปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่(Core Team) เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ นำร่องในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย