รายงานงบทดลอง สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เดือน ตุลาคม 2560