เปิดเผยราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น