รายงานงบทดลอง สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย เดือน กันยายน 2560