แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2553 - 2556

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2553 - 2556

     ปก

     คำนำ
      สารบัญ
      สรุปแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย
      บทสรุป
      โครงการตามยุทธศาสตร์

 

       |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจความต้องการแรงงาน
     
ปก
      คำนำ
      สารบัญ
      สารบัญ(ต่อ)
      สรุปข้อมูลสถานศึกษาและสถานประกอบการ