รับเรื่องร้องทุกข์

กรณี ขอเงินคืนภาษีไต้หวันและขอรับเงินสะสมประเภทบำเหน็จสาธารณรัฐเกาหลี

      คนงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลี หากกลับมาประเทศไทยแล้วยังไม่ได้รับเงินคืนภาษีไต้หวันหรือเงินสะสมเลี้ยงชีพประเภทบำเหน็จ(สาธารณรัฐเกาหลี) ขอให้ติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น 7 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-152067

เอกสารที่ต้องเตรียม     

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ     

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ     

  3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ     

  4. สำเนาสัญญาจ้าง 2 ฉบับ     

  5. สำเนาบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ (กาม่า) 2 ฉบับ     

  6. หลักฐานใบรับเงินเดือน แสดงจำนวน รายรับ - รายจ่าย (ถ้ามี)     

  7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 ฉบับ     

  8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

      *หมายเหตุ : กรณีขอรับเงินสะสมเลี้ยงประเภทบำเหน็จสาธารณรัฐเกาหลี สมุดบัญเงินฝากธนาคาร ต้องเป็น ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเท่านั้น แต่กรณีของคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกินไต้หวัน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของบุคลใดก็ได้ ทั้งนี้ผู้ร้องต้องดำเนินการภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

 

กรณี เสียชีวิตที่ไต้หวัน

      คนงานไทยที่เสียชีวิตในไต้หวัน ทายาทจัดทำเอกสารที่ต้องใช้ยื่นคำร้องประกอบด้วย

  1. หนังสือมอบอำนาจ ให้นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการฌาปนกิจ(เผา)ศพ / ส่งศพ / ส่งอัฐิ(กระดูก) กลับประเทศไทย,ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยและดำเนินการเจรจาเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี (แต่หากคู่กรณีเป็นนายจ้างให้ มอบสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) หรือ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง เป็นผู้เจรจา)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท

  3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตาย ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีบิดามารดาของผู้ตายไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอแทน)

  5. สำเนาใบมรณะบัตร

  6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารทั้งหมดใช้ 3 ชุด ทายาทของผู้ตายต้องดำเนินการเองโดยนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจึงนำไปรับรองที่สำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏตามภาคผนวก) * อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

 

กรณี เสียชีวิตที่สาธารณรัฐเกาหลี

      คนงานไทยที่เสียชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี ทายาทจัดทำเอกสารที่ต้องใช้ยื่นคำร้องประกอบด้วย 1.หนังสือมอบอำนาจ ให้สถานเอกอัครราชทูตไทยสาธารณเกาหลี ที่ผ่านการรับรองจากที่ว่าการอำเภอ เพื่อดำเนินการ,ยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทน และติดตามสิทธิประโยชน์อื่นๆ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตาย ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีบิดามารดาของผู้ตายไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอแทน) 5.สำเนาใบมรณะบัตร 6.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารทั้งหมดใช้ 2 ชุด อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

 

กรณีอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

[ ภาคผนวก ]

  - สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-152067 โทรสาร 053-152068

  - กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10510 (ขอทราบที่อยู่คนงานไทย , แนะนำให้คนงานไทยหรือทายาทที่ต้องการขอความช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์คนงานไทยที่อยู่นอกเหนือประเทศที่ สนร.ตั้งอยู่) โทรศัพท์ 02-5751047-8 โทรสาร 02-5751052

  - สำนักเศณษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 195 ตึกเอ็มไรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (หน่วยงานที่คนงานหรือทายาทต้องไปติดต่อรับรองเอกสาร) โทรศัพท์ 02-6700200-9