สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562

 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 โดยมีการฝึกการบรรยาย เทคนิคการพูดในในที่ชุมชน โดยนาย สุตนันท์ จำปาทอง วิทยากรการฝึกอบรบสโมสรการพูดเชียงราย และเทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยี่ โชเซี่ยลโดยนายมานิตย์ คำมาสุข จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ณ.โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และพร้อมกันนี้ได้ เดินทางไป ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังคำบรรยายจาก ดร.ทวี

สำนักงานแรงงานร่วมนำเสนอข้อมูลจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

 เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม2562 สำนักงานแรงงานร่วมนำเสนอข้อมูลจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย และได้นำชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัทลักษวรรณรีสอร์ทเข้าร่วมประกวดผลงานชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: 

กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562

     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปางมะกาด บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการถึงในพื้นที่ อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของราษฎรในการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานที่ตั้ง โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล

ภาพข่าว: 
Syndicate content